top of page

Το πανέμορφο αυτό μοναστηράκι βρίσκεται στη νότια πλευρά της Παλαιάς Πόλεως των Ιεροσολύμων  και είναι από τα πρώτα κι αρχαία μοναστήρια των Αγίων Τόπων. Στο βιβλίο "Ιερουσαλήμ και τα μνημεία  αυτής"1932, του μετέπειτα Πατριάρχου Ιεροσολύμων Τιμόθεου Θέμελη του Σάμιου, αναφέρεται σχετικά, ότι η μονή αυτή είχε κτιστεί από την ευσεβέστατη αυτοκράτειρα του Βυζαντίου,  αγία Ευδοκία (437 μ.Χ). Στο πέρασμα των αιώνων εκτός από μοναστήρι αναφέρεται και ως γηροκομείο, ως ξενοδοχείο (ξενώνας προσκυνητών), ως ιερό μνημείο - προσκύνημα, ή απλά ως ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου της Εβραικής συνοικίας, πλησίον του Πύργου του προφητάνακτος Δαυίδ. Κατά περιόδους ήταν ανδρικό μοναστήρι, και μετέπειτα γυναικείο με ηγουμένη την μοναχή Θέκλα την Αυγούστα, αδελφή του Αυτοκράτορος Μιχαήλ Γ'(842 - 867). Την εποχή των Σταυροφόρων (12ος αιώνας) είναι γνωστό από την περίφημη θέση του ανάμεσα στους αμπελώνες  και τα υπέροχά του σταφύλια. Η μονή αυτή είναι ανατολικά του Αρμένικου Πατριαρχείου και ναού του Αγίου Ιακώβου του Ζεβεδαίου. Το 1877 ονομάζεται ως μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου Εβραικής επειδή βρίσκεται εντός του λεγομένου μέχρι σήμερα Εβραικού τετράγωνου - συνοικίας της Παλαιάς Πόλεως των Ιεροσολύμων. Επίσης τότε ήταν μονή αλλά και σταθμός - ξενώνας προσκυνητών, όπου έβρισκαν καταφύγιο για ανάπαυση οι οδοιπόροι που ανέβαιναν με τα πόδια ή με τα ζώα προς την Κολυμβήθρα και Πηγή του Σιλωάμ. Το μοναστήρι αυτό έπαθε ζημιές και καταστροφές αλλεπάλληλες από κατακτητές, και ανακαινίστηκε  άπειρες φορές με σχετικά τελευταίες αναστηλώσεις το 1857, το 1948 ως χώρο ξεκούρασης και ανάρρωσης των μοναχών (Ναιτών - Αγιοταφιτών) του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως, καθώς και επί Πατριαρχείας Θεοφίλου Γ'  το 2010 και το 2011, και τώρα το 2016, με δωρές ευλαβών προσκυνητών από Ελλάδα και Κύπρο. Η σημερινή ηγουμένη της Μονής, μοναχή Αννα, συνεχίζει τα έργα, με ευλογία του Πατριαρχείου μας, με την υπέροχη αγιογράφηση του καθολικού (κεντρικού ναού).

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΒΡΑΪΚΗΣ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

***********************************************

Ἡ Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου Ἑβραϊκής, στή νότια περιοχή τῆς παλαιᾶς πόλεως Ἱεροσολύμων εἶναι μιά ἀπ’ τίς ἀρχαῖες Μονές τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

Στό βιβλίο: «Ἡ Ἱερουσαλήμ καί τά μνημεῖα αὐτῆς» τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἰορδάνου καί Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου ἐν Βηθλεέμ καί κατόπιν μακαριστοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Τιμοθέου, ἔκδοση 1932, διαβάζομε τά ἑξῆς:

 

«Μονή Ἁγίου Γεωργίου»

 

Ἀναφέρεται ὑπό Προκοπίου ἐπί Ἰουστινιανοῦ τῶ 491 ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιλεντάριος φθάς εἰς Ἱρ/σλήμ, διέμεινεν ἐπί τινα χρόνον ἐν τῶ γηροκομείω τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Τό περί τῆς ἁλώσεως τῆς Ἱρ/σλήμ ὑπό τῶν Περσῶν (614) κείμενον, ἀναφέρει τό ξενοδοχεῖον τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἤ τήν ἐκκλησίαν τοῦ Μάρτυρος Γεωργίου ἔξω τῆς πόλεως.

Τό Commemoratorium λέγει, ὅτι προΐσταντο τούτου δύο ἱερεῖς. Ἐξ Ἑλληνικῆς ἐπιγραφῆς μανθάνομεν, ὅτι Ἡγουμένη τοῦ Μοναστηρίου τούτου ὑπῆρξεν ἡ Θέκλα ἡ Αὐγούστα, ἀδελφή τοῦ αὐτοκράτορος Μιχαήλ τοῦ Γ΄.

Φαίνεται, ὅτι πρόκειται περί γυναικείας Μονῆς.

Τό Κανονάριον ἀναφέρει «ἐν τῶ Ἁγίω Γεωργίω ἔξω τοῦ Πύργου τοῦ Δαυΐδ».

Ἐπί Σταυροφόρων ἡ Μονή τοῦ Ἁγίου Γεωργίου παρουσιάζεται ἐν μέσω ἀμπελώνων καί ἔναντι τῆς Ἀκροπόλεως.

Ἐν ἐπιστολῆ τοῦ Αἰγυπτίου Σουλτάνου Νασρεδίν (1347 -1351) πρός τόν Βασιλέα Καντακουζηνόν λέγεται: «Ἐζήτησεν ὁ Ἀποκρισάριος, ὅτι ἐρείπιον ἦν παλαιᾶς Ἐκκλησίας εἰς τήν γειτονίαν τῶν Ρωμαίων ὁ Ἅγιος Γεώργιος, ἵνα ὁρίσωμεν κτισθῆναι καί ἠκούσαμεν τόν λόγον αὐτοῦ και ἐπληρῶμεν αὐτόν».

 

Ἐκ τοῦ Βίου τοῦ Σιλενταρίου μανθάνομεν, ὅτι ἐκτίστη ὑπό τῆς εὐσεβεστάτης αὐτοκρατείρας Εὐδοκίας.

«Ἦλθεν είς Ἱεροσόλυμα καί καταμένει ἐν τῶ πρό τῆς Ἁγίας Πόλεως γηροκομείω τῶ ὑπό τῆς μακαρίας κτισθέντι Εὐδοκίας, ἐν ὧ

Γηροκομείω εὐκτήριόν ἐστι τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Γεωργίου».

( Ἀρχιδιακόνου Κλεόπα, Βίοι τῶν Παλαιστινιανῶν Ἁγίων)

Ἄλλες μαρτυρίες γιά τή Μονή αὐτή ἔχομε στό Ἱεροσολυμιτικό Κανονάριο τοῦ 7ου αἰῶνος μεταφρασμένο καί σωζόμενο στή Γεωργιανή γλῶσσα ἀπό τό ἀπολεσθέν Ἑλληνικό Παλαιστινιακό τυπικό. Σ’ αὐτό τό τυπικό ἀναφέρεται, ὅτι τήν 3ην Νοεμβρίου ἑορτάζεται ἡ Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ἡ ὁποία μνημονεύεται μαζί μέ τήν Ἱερά Ἐκκλησία καί τόν Ἅγιο Θαλαλαῖο.Ἡ Ἐκκλησία αὐτή εἶναι ὄντως ἀνατολικά τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τῶν Ἀρμενίων.

Ὄντως ἡ Μονή αὐτή εὑρίσκεται μέχρι σήμερα ἀνατολικά τοῦ Πατριαρχείου τῶν Ἀρμενίων μέ τήν Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ζεβεδαίου καί δυτικά τῆς Νέας Ἐκκλησίας, τήν ὁποία ἔχει κτίσει ὁ Ἰουστινιανός.

Στό βιβλίο τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Βενιαμίν ’Ιωαννίδου «Προσκυνητάριον τῆς Ἁγίας Γῆς» 1877, διαβάζομε μεταξύ ἄλλων, ὅτι ὑπάρχει Μοναστήριον τιμώμενον ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καί ὡς ἐκ τῆς θέσεώς του καλούμενον τῆς Ἑβραϊκῆς (ἐπειδή εὑρίσκεται ἐν τῆ Ἑβραϊκῆ συνοικία).

Τό Μοναστήριον τοῦτο ἀνήκει ἡμῖν καί ἐν τούτω ἐρχόμενοι οἱ Προσκυνηταί ἀπό τῆς Γεθσημανῆς καί τῆς πηγῆς τοῦ Σιλωάμ ἀναπαύονται, τυγχάνοντες εὐμενοῦς ὑποδοχῆς καί περιθάλψεως παρά τοῦ κατά καιρόν ἡγουμένου τό Μοναστήριον τοῦτο φαίνεται ἀρχαῖον καί μέγα, κρημνισθέν δέ ὑπό τῶν Μωαμεθανῶν ἔμεινεν ἐπί τινα καιρόν ἔρημον· ἀλλά μετέπειτα οἱ Πατριάρχαι τῶν Ἱεροσολύμων ἀνήγειραν μέρος αὐτοῦ καί τήν ἐν αὐτῶ Ἐκκλησίαν.

Ἐσχάτως δέ ἐγένοντο ἐν αὐτῶ πολυδάπανοι ἐπισκευαί κυρίως ἐπί Ἡγουμένου Ἀβερκίου τοῦ Σέρβου τό ἔτος 1857.

Ὅπως φαίνεται δέ καί ἀπό τίς ἐντετοιχισμένες ὑπέρθυρες ἐπιγραφές τῆς Μονῆς, ὁ Σκευοφύλαξ τοῦ Π. Τάφου Ἀρχιμανδρίτης Κυριακός τό ἔτος 1948 εἶχε ἀνακαινίσει τήν Μονή, τό Ναό καί εἶχε ἀνεγείρει γύρω ἀπ’ αὐτήν ξενῶνες γιά τήν ἀναψυχή τῶν διακονητῶν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

Προσφάτως δέ ἔχει ἀρχίσει μεγάλο ἀνακαινιστικό ἔργο στήν Ἱερά Μονή, εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Θεοφίλου τοῦ Γ΄ καί δωρεᾶ εὐλαβῶν Χριστιανῶν.

Πρῶτον ἀνεκαινίσθη πλήρως τό Ἡγουμενεῖον καί οἱ βοηθητικοί χῶροι μετά μικροῦ ξενῶνος, δωρεᾶ ὕψους 56.000 € ἐξ ὁλοκλήρου, ἑνός εὐλαβοῦς ἀνδρογύνου ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἀκολούθως, ἀπό τό 2011 ἄρχισε ἡ ἐξ ὁλοκλήρου ἀνακαίνιση, συντήρηση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, προσφορᾶ καί πάλιν εὐλαβῶν Χριστιανῶν ἐκ Κύπρου καί ἐξ Ἑλλάδος.

Ἔγινε καθαρισμός καί συντήρηση ὅλης τῆς τοιχοποιΐας, ἐξωτερικά καί ἐσωτερικά, καινούργια μόνωση στή σκεπή, καθαρι-σμός καί συντήρηση τοῦ κωδωνοστασίου, ἠλεκτρική ἐγκατάσταση στό Ναό, ἀφαίρεση τοῦ παλαιοῦ δαπέδου, πού ἦταν σεσαθρωμένο καί ἀντικατάσταση αὐτοῦ μέ καινούργια λευκά μάρμαρα, ἀφοῦ προηγουμένως ἔγινε ἐκ βάθους νέα ὑποδομή· ἀλλαγή παραθύρων καί θυρῶν, καθαρισμός καί ἀποκατάσταση τῆς ὀροφῆς ἐσωτερικά, πού λόγω τῶν εἰσερχομένων βροχῶν εἶχε καταστραφεῖ καί καθαρισμός καί ἀνακατασκευή τοῦ αὐλείου χώρου, πού εἶχε καταστραφεῖ καί προκαλοῦσε φθορές στήν Ἐκκλησία.

Ἤδη ἔχουν γίνει τοιχογραφίες, ἡ Πλατυτέρα, Ἄκρα Ταπείνωση καί ἡ Ἁγία Ἄννα καί ἑτοιμάζονται οἱ ὑπόλοιπες γιά ὅλη τήν ὀροφή τοῦ Ναοῦ: Γέννηση, Σταύρωση, Ἀνάσταση, Παντοκράτωρ, τέσσερις παραστάσεις ἀπό τό Μαρτύριο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, Μυστικός Δεῖπνος, Ἄνωθεν οἱ Προφῆται ( 8 πρόσωπα ), Προφήτης Ἐνώχ, Προφήτης Ἠλίας, Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων καί Ἅγιος Σπυρίδων.

Στή συνέχεια χρειάζονται καθαρισμός, συντήρηση καί ἀποκατάσταση τοῦ τέμπλου καί τῶν εἰκόνων αὐτοῦ καί λοιπῶν εἰκόνων: Ἅγιος Φανούριος, Ἀρχιδιάκονος Στέφανος, Ἅγιος Γεώργιος, Ἀρχάγγελος Μιχαήλ, Ἅγιος Νικόλαος, Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος, Χριστός Παντοκράτωρ, Βρεφοκρατοῦσα Παναγία, Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, Βάπτιση, Ἀνάσταση, (9) εἰκόνες μικρές, καί Ἐπιτάφιος χρυσοκέντητος· τοῦ Δεσποτικοῦ, Προσκυνηταρίων καί λοιπῶν ἀντικειμένων τοῦ Ναοῦ (συνολικοῦ κόστους 76.000 Εὐρώ), χρυσοκέντητο κάλυμμα Ἁγίας Τραπέζης κ.λ.π. καλυμμάτων, ἀγορά στασιδίων, κατασκευή ντουλαπιῶν, πάγκων καί καθισμάτων γιά τό

Ἱερό κ.λ.π.

Ὅσοι εὐλαβεῖς Χριστιανοί ἐπιθυμοῦν νά συνεισφέρουν στήν ἀνακαίνιση Ἱεροῦ Ναοῦ καί νά μνημονεύονται ἐσαεί ὡς κτήτορες τοῦ Ναοῦ τούτου, τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, μποροῦν νά ἐπικοινωνήσουν μέ τήν Ἡγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, Μοναχή Ἄννα, γιά περισσότερες πληροφορίες στά τηλέφωνα:

00972542581575 καί 0035797667509 .

E mail :monaxi.anna@gmail.com

Εὐχόμεθα ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου, διά πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, νά σᾶς ἐνισχύει πάντοτε καί νά σᾶς ἁγιάζει. Ἀμήν.

bottom of page